IDtech
Koenders Identificatie Techniek
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Nederlands Register

Gerechtelijk Deskundigen

 

 

Artikel 150 Wetboek van Strafvordering

 1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek ambtshalve of op het verzoek van de verdachte een deskundige die als deskundige is geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 51k, benoemen.
 2. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, komt ook toe aan de hulpofficier voor zover het technisch onderzoek betreft, met uitzondering van de gevallen waarin de wet anders bepaalt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de aard van het technisch onderzoek dat kan worden opgedragen.

 

 

Artikel 51i Wetboek van Strafvordering

 1. Op de wijze bij de wet bepaald wordt een deskundige benoemd met een opdracht tot het geven van informatie over of het doen van onderzoek op een terrein, waarvan hij specifieke of bijzondere kennis bezit.
 2. Bij de benoeming worden de opdracht die ten behoeve van het onderzoek in de strafzaak moet worden vervuld en de termijn binnen welke de deskundige het schriftelijk verslag uitbrengt, vermeld.
 3. Aan de deskundige wordt tevens opgedragen naar waarheid, volledig en naar beste inzicht verslag uit te brengen.
 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de kwalificaties waarover bepaalde deskundigen moeten beschikken en over de wijze waarop in de overige gevallen de specifieke deskundigheid van personen kan worden bepaald of getoetst.

 

Artikel 51k Wetboek van Strafvordering

 1. Er is een landelijk openbaar register van gerechtelijke deskundigen (NRGD), dat wordt beheerd op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze. Bij deze algemene maatregel van bestuur wordt het orgaan ingesteld dat met deze taak wordt belast.
 2. Bij benoeming van een deskundige die niet is opgenomen in het register, bedoeld in het eerste lid, wordt gemotiveerd op grond waarvan hij als deskundige wordt aangemerkt.

 

 

 

Besluit register deskundige in strafzaken

Besluit van 18 juli 2009, houdende instelling van het Nederlands register gerechtelijk deskundigen en kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken (Besluit register deskundige in strafzaken)

 • In het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) zijn individuele deskundigen opgenomen die hun vak verstaan, van onbesproken gedrag zijn en in staat zijn op te treden als gerechtelijk deskundige.

 

Het NRGD (http://www.nrgd.nl/)  is een openbaar register. Het kan door iedereen worden geraadpleegd. Op dit moment is het register vooral van nut voor iedereen die gebruik maakt van gerechtelijk deskundigen binnen het Nederlandse strafrecht. Dat zijn bijvoorbeeld rechters, het Openbaar Ministerie en de advocatuur.

Wanneer een deskundige uit het register wordt ingeschakeld, kan men er vanuit gaan dat deze zijn vak verstaat binnen het door het College gerechtelijk deskundigen omlijnde deskundigheidsgebied. Speciale onafhankelijke commissies, met daarin ook vakdeskundigen, hebben de in het register opgenomen deskundigen getoetst aan de hand van objectieve criteria ten aanzien van kwaliteit, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

Eenmaal geregistreerd blijven de deskundigen, uitzonderingen daargelaten, vier jaar lang ingeschreven. Herregistratie is alleen mogelijk als zij kunnen aantonen dat zij hun kennis, vaardigheden en beroepsattitude conform de registratie-eisen en de Gedragscode van het register hebben bijgehouden.

 

Deskundigheidsgebieden

Niet elke deskundige komt voor registratie in aanmerking. De deskundige moet werkzaam zijn binnen een welomlijnd deskundigheidsgebied. Een welomlijnd deskundigheidsgebied is een vakgebied waarvan aannemelijk is dat hierover zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie kan worden verschaft. Het deskundigheidsgebied moet naar het oordeel van het College gerechtelijk deskundigen zodanig zijn ontwikkeld dat de bevindingen binnen dit deskundigheidsgebied aan de hand van gedeelde normen kunnen worden getoetst en verantwoord.

 

Steeds meer deskundigheidsgebieden

Het register wordt gevuld aan de hand van een groeimodel. In eerste instantie is begonnen met deskundigen die inzetbaar zijn bij strafzaken op het gebied van DNA-analyse en interpretatie, Handschriftonderzoek en Forensische psychiatrie, forensische psychologie en forensische orthopedagogiek. In 2011 zijn daar de deskundigheidsgebieden Verdovende Middelen – analyse en interpretatie, Forensische Toxicologie en Wapens en Munitie bijgekomen. Reden voor dit groeimodel is dat een adequate normering en toetsing van deskundigen grote zorgvuldigheid vereist. Hier gaat veel tijd mee gemoeid, vooral waar het gaat om toetsing van grote aantallen deskundigen, zoals bij het deskundigheidsgebied Forensische psychiatrie, forensische psychologie en forensische orthopedagogiek.

Naar verwachting wordt het register over enkele jaren uitgebreid naar deskundigen uit het civiele recht en het bestuursrecht. Uiteindelijk zal het aanbod van deskundigen daardoor zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan natuurwetenschappers, medici en computerexperts.

 

Bijlage bij aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek

Onderzoeksgebieden behorende tot het domein van de opsporingsinstanties.

Op een aantal gebieden betreft het basiskennis die binnen de opsporing aanwezig is.

1. Accountancy

2. Antropologie

3. Archeologie

4. Ballistiek

5. Beeldmateriaal

6. Biometrie

7. Bloedsporen

8. Brand

9. Dactyloscopie

10. DNA

11. Documenten

12. Driedimensionale visualisering

13. Engineering

14. Entomologie

15. Explosieven

16. Geologie

17. Gezichtsreconstructie

18. Geur

19. Haren

20. Informatie-technologie

21. Kras-, indruk- en vormsporen

22. Lichaam(svocht)

23. Materiesporen

24. Oorafdruk

25. Schotresten

26. Spraak- en audio

27. Sprekeridentificatie

28. Statistiek

29. Tafonomie 

30. Toxicologie

31. Verdovende middelen

32. Verkeersongevallen

33. Voertuigen                Geen persoonlijke aanwijzingen

34. Wapens en munitie

35. Wildlife forensics

36. Zoölogie

 

Overige registers

Er zijn naast het NRGD ook andere deskundigenregisters in Nederland. Het NRGD onderscheidt zich van andere registers door de wettelijke basis en de wijze van toetsing. Bij het NRGD worden zowel de vakinhoudelijk als de juridische competenties van deskundigen intensief getoetst.

In Nederland houden naast het NRGD zich een aantal andere organisaties bezig met het registreren van deskundigen:

 • Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM, van en voor de Politie en het Openbaar Ministerie).
 • Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen  (LRGD, private rechtspersoon).
 • Deskundigenindex (DIX, van de sectoren Civiel recht en Bestuursrecht van de Rechtspraak).
 • Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR, interdisciplinaire vereniging van medische specialisten)

Bovenstaande initiatieven zijn voortgekomen uit de behoefte aan een meer eenvoudige toegang tot deskundigen binnen de gerechtelijke keten. De LDM adviseert en bemiddelt voornamelijk politie en Openbaar Ministerie over de inzet van deskundigen uit zijn database. Het LRGD en DIX en de NVMSR richten zich voornamelijk op deskundigen in het civiele recht en het bestuursrecht.